تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت

نویسنده

چکیده

کشورها همواره برای برقراری امنیت در سطح داخلی و بین‌المللی به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت نموده‌اند که با جلوگیری از اقدامات سوء فردی یا دولتی شرایطی توأم با امنیت و آسایش ایجاد شود تا افراد در چنین شرایطی بتوانند استعدادهای خود ار بروز دهند و از آنها در جهت تعالی خود و جامعه استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها