حقوق اسلامی در تقابل با تروریسم بین‌المللی

نویسنده

چکیده

; جهان اسلام به ویژه در سال‌های اخیر با رواج اصطلاحات و تعابیری چون تروریست‌های اسلامی، بنیادگرایان مسلامان، تندروهای اسلامی و تروریسم اسلامی در سطح بین‌المللی در معرض القای برخی شبهه‌ها و ایجاد جّو خصمانه علیه خود بوده است که بارزترین نمونه آن بازتاب تبلیغی بسیار منفی انفجارات 20 شهریور ماه آمریکا بر وجهه مسلمان است.;

کلیدواژه‌ها