تروریسم بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل

نویسنده

چکیده

تلقی امروزی «تروریسم بین‌المللی» به عنوان «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» از یک‌سو، نمود روشنی از فرآیند توسعه مفهوم صلح در دوران پس از جنگ سرد و از سوی دیگر نشانه اهمیت و بزرگی معضل تروریسم بین‌المللی در نظر جامعه بین‌المللی معاصر است. دست‌کم بخشی از تحول مفهوم تروریسم بین‌الملل از (حداکثر) چالش عمده‌ای برای دولت‌های غربی در دوان جنگ سرد، به یک معضل بین‌المللی و جهانی تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی در سال‌های اخیر، نتیجه تغییر نظام بین‌الملل است که در همین راستا، باید به نظم نوین جهانی مورد نظر دولت‌های قدرتمند غربی هم که شورای امنیت در آن نقش محوری دارد توجه داشت.;

کلیدواژه‌ها