کندوکاوی در استراتژی فراآتلانتیکی آمریکا و اتحادیه اروپا در آغاز قرن 21؛ آمریکا-اتحادیه اروپا: ستیز یا همسویی؟

نویسنده

چکیده

; هدف از ارائه این مقاله، بررسی روابط و استراتژی‌های فراآتلانتیکی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد و در قرن بیست و یکم می‌باشد مبنی بر این که تا چه حد اتحادیه اروپا توانسته است موضع‌گیری‌های مستقلی در قبال سیاست خارجی دفاعی و امنیتی آمریکا داشته باشد و در نهایت استراتژی ج.ا.ایران در ارتباط با تغییرات رفتاری و نگرش اروپا چه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها