با نگاهی به ایران؛ بازشناسی بیمه بیکاری

نویسنده

چکیده

بیمه بیکاری یکی از شاخصه‌های حمایت یا تأمین اجتماعی می‌باشد. به‌طور کلی هر برنامه تأمین اجتماعی مشتمل بر سه شاخه اصلی زیر است:; 1- Oasdi (بیمه کهنسالان در قید حیات و از کار افتادگی); 2- درمانی، جبران بیکاری; 3- SSI (درآمد حمایتی مکمل); آنچه که در این مقاله مورد توجه است، بحث بیمه بیکاری از زیر شاخه‌های برنامه جبران بیکاری است، ولی قبل از پرداختن به موضوع اصلی لازم است با مفهوم بیکاری آشنا شویم.

کلیدواژه‌ها