نقدی بر مقاله «مصلحت و جایگاه فقهی آن»، مصلحت؛ کدام نگاه؟ از کدام منظر؟

نویسنده

چکیده

موضوع مصلحت از دیرباز در تفکر واندیشه اسلامی مورد توجه بوده و هست. هم در مباحث کلامی و هم در مباحث فقهی و اصولی به آن پرداخته شده است. با نگاهی اجمالی به آثار فقهی عامه و خاصه، قدمت بحث از مصلحت به درازای تاریخ فقه دیده می‌شود. این بحث گرچه در میان اهل سنت، حضوری روشن‌تر داشته و البته در میان شیعه در بابی خاص از اصول فقه از آن سخن گفته نشده است، اما در مباحث مختلف فقهی و اصولی نکات ظریف و ارزشمندی در ین باب را می‌توان یافت.

کلیدواژه‌ها