ایران-اتحادیه اروپا؛ سازوکار ایجاد رژیم‌های اعتماد-امنیت‌سازی

نویسنده

چکیده

هدف از ارائه این مقاله، بررسی سازوکارهای اعتمادسازی به منظور بیان راه‌حل‌هایی درباره همکاری‌های نزدیک‌تر امنیت با اتحادیه اروپا در جهت صلح و ثبات منطقه‌ای می‌باشد که به دو صورت قابل حصول است: همکاری و هماهنگی. همکاری در جهت ارتقای نقاط مثبت مشترک میان طرفین و هماهنگی در جهت انزجار مشترک و دفع تهدید صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها