نا اطمینانی‌شناسی و مخاطره در روابط بین‌الملل

نویسنده

چکیده

جهان، عرصه روابطی تنگاتنگ، پویا و پیچیده است. بشر در حال وارد شدن به عصری نوین از روابط بین‌الملل می‌باشد که قابل قیاس ب هیچ‌یک از اعصار تاریخ تمدن مدرن انسان نیست. جهان هرگز در چنین شرایطی نبوده اتس. موضوع روابط بین‌الملل نیز در حال تبدیل شدن به پدیده‌ای فزاینده از زندگی روزمره انسان‌ها می‌باشد. از این رهگذر، لازم است تا همگام با توسعه و تحول شرایط و مفاهیم، موضوعات مختلفی که به نوعی با روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در نگاهی کلان مرتبط می‌باشند، از جنبه‌های گوناگون، مورد وارسی قرار گیرند. در این حال، پدیده تصیم‌گیری به عنوان یکی از جنبه‌های برجسته در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، موضوعی شایسته برای تحقیق و بررسی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها