بررسی نظریه سازه‌انگاری در حوزه مطالعاتی روابط بین‌الملل و لزوم به‌کارگیری آن در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است که ریشه‌های نظریه سازه‌انگارانه در روابط بین‌الملل و چگونگی تأثیرپذیری این نظریه از روش‌شناسی‌ها، معرفت‌شناسی‌ها و هستی‌شناسی‌های پیش از خود را مورد بررسی قرار دهد. سازه‌انگاری به‌عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات روابط بین‌الملل با ایجاد رابطه میان واقعیت‌های عینی و تفسیرهایی که از این واقعیت‌ها در ذهن مفسران این حوزه مطالعاتی ساخته می‌شود، به دنبال ایجاد نگرشی جدید در حوزه مطالعات روابط بین‌الملل است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند شناخت و به‌کارگیری این رویکرد در مناسبات سیاسی و بین‌المللی خود است، از این‌رو، در مقاله حاضر پس از تبیین مسئله، سؤال اصلی، فرضیه و چارچوب نظری مورد تأکید برای چارچوب‌بندی این مقاله، به‌منظور آشنایی بیشتر با ابعاد نظری و عملی نظریه سازه‌انگارانه، ریشه‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت و بر لزوم و مزیت این نظریه در میان نظریات روابط بین‌الملل به‌منظور استفاده از آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Constructivism Theory in the Field of Studying International Relations and its Necessity to Apply in the Foreign Policy Strategy of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

In this paper, we will try to the origins of constructive theory in international relations and how this theory is influenced by its methodologies, epistemologies, and ontologies. Constructivism as a new approach to international relations studies by linking the realities of reality and the interpretations made of these realities in the minds of interpreters in this field of study seeks to create a new approach in the field of international relations studies. Which the foreign policy of the Islamic Republic of Iran needs to identify and apply this approach in its political and international relations. Therefore, in the present paper, after the explanation of the problem, the main question, the hypothesis and the theoretical framework emphasized for the framework of this paper, in order to get acquainted with the theoretical and practical aspects of constructive theory, the ontological, epistemological and methodological origins of this theory will be studied and discussed and the necessity and priority of this theory among the views of international relations in order to use it in the foreign policy system of the Islamic Republic of Iran will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism
  • international relations
  • foreign policy
  • individuality