کلیدواژه‌ها = فناوری
بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ

دوره 28، شماره 3، آذر 1398

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ علی حمیدی‌زاده؛ مسعود بنافی


رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد

دوره 24، شماره 1، تیر 1394

ابوالفضل همدمی خطبه‌سرا؛ مرتضی نجفی‌اسفاد