فناوری؛ مدارهای توسعه و چالش‌های ایران

نویسنده

چکیده

آنچه امروز کشوری را توسعه یافته یا عقب مانده معرفی می کند، بهره گیری از فناوری در فرایند تولید می باشد. اگر امروز کشورهایی چون ایالات متحده، ژاپن، آلمان و انگلیس هسیتم تنها به دلیل درک درست و مناسب از ماهیت فناوری و به کارگیری مناسب آن در فرآیند تولید می باشد. این کشورهای به اهمیت و جایگاه فناوری واقف بوده و فناوری را به عنوان محور توسعه اقتصادی- اجتماعی خود تلقی نموده اند.

کلیدواژه‌ها