راهکار‌های ارتقای همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور (با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی)

نویسنده

چکیده

روابط بین‌المللی در ابتدای هزاره سوم، بیش از پیش پیچیده ودر هم تنیده شده است و سطوح روابط بین‌المللی نیز در تمامی نقاط جهان از هم تأثیر می‌پذیرند و بر هم تأثیر می‌گذارند. در این میان مهم این است که بدون همکاری‌‌های بین‌المللی، بسیاری از دستاورد‌های بین‌المللی چه در گذشته و چه در حال دست‌یافتنی نبود. همکاری‌‌های بین‌المللی تا آن حد در آموزش عالی در سطح جهان نهادینه شده که در بیشتر مراکز آموزش عالی در سطح جهان، بخش‌‌های ویژ‌ه‌ای در این خصوص فعال هستند و یکی از شاخص‌‌های کارآمدی دانشگاه‌‌های دولتی و خصوصی در سطح جهان، شکل و محتوای همکاری‌‌های بین‌المللی است.; با توجه به جایگاه ویژه آموزش عالی در توسعه ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری‌‌های مربوط، موضوع همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در کشور‌های جهان دارای اهمیت راهبردی فراونی است. تحقیق حاضر در جستجوی روشن کردن وضع موجود و چگونگی ارتقای همکاری‌‌های علمی بین‌المللی در نظام آموزش عالی ایران می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Enhancing International Cooperation in Iran´s Higher Education System

چکیده [English]

International relations in the beginning of 21th century have become more complicated and intertwined so that all levels of international relations are influencing each other. Without international cooperation, there will be no international achievements. ;
Interanional cooperation is institutionalized within higher education systems across the world and the level and essence of interanional cooperation in higher education system is considered as an index of efficiency. Taking into consideration the importance of higher education in development of social, political, economic and technological structures of nation-states in the world, the subject of international cooperation in higher education gains much more importance. This article analyzes the present condition and approaches to enhancing international cooperation in Iran´s higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • enhancement approaches
  • Higher education
  • International Cooperation
  • education system
  • state university
  • Azad University