دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 69، زمستان 1392