زن در سازواره جامعه‌شناختی «المیزان»

نویسنده

چکیده

دکتر زهیر غزاوی نویسنده این مقاله در پی ترسیم جایگاه زنان در نظریه اجتماعی حکیم متاله، علامه طباطبایی (قدس سره الشریف) می‌باشد، ولی همان‌گونه که خود معترف است نظریه ایشان به شکلی بسیار کامل و مفصل در «المیزان» به رشته تحریر درآمده و مجالی وسیع را به خود اختصاص داده است و طرح آن در محدوده این مقاله، احیاناً نقصانی بر آن وارد ساخته است. به زغم مترجم، قطع و وصل‌هایی که مؤلف در نظریه جامع و یکپارچه صاحب المیزان اعمال کرده، ممکن است ابهام‌هایی را به دنبال داشته باشد، هرچند این اثر در نوع خود کوشش قابل توجهی است که می‌تواند تلاش‌های کامل‌تری در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها