دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1380 
یک همایش- یک نگاه؛ کاوشی در جرم سیاسی

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیدمحمد هاشمی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ محمدعلی اردبیلی