آینده‌نگری از رهگذر شاخص‌های استراتژیک

نویسنده

چکیده

در قرن بیستم، ضرورت آگاهی را روند تغییرات و تحولات، منجر به شکل‌گیری شاخه علمی نوینی موسوم به «مطالعات آینده» یا «آینده‌پژوهی» Future Studies گردید. این علم سودای آن دارد که نیروها و عواملی را شناسایی و درک کند که سبب تغییرات و تحولات بینادین در زندگی بشر و عرصه حیات وی می‌شوند. پژوهشگران این رشته، روند نوآوری‌های فنی، تغییرات نظام ارزشی جوامع، مسائل امنیت داخلی و ژئوپلتیک، آلودگی‌ها و بحران‌های محیط زیست، الگوهای جمعیتی و از همه مهم‌تر مسائل اقتصادی را دنبال می‌کنند. آنان می‌کوشند تا سناریو یا سناریوهایی برای تحولات آینده ارائه دهند. این سناریوها معمولاً در بسیاری از برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کشورها مورد توجه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها