به‌سوی نظریه عمومی انقلاب‌های ایران

نویسنده

چکیده

درباره انقلاب‌ها هیچ‌گونه نظریه جهان‌روایی (universal) وجود ندارد. کمترین دلیل این امر آن است که هیچ نظریه علمی‌ای نمی‌تواند جهان‌روا باشد. از این گذشته، هیچ‌گونه نظریه عمومی (general) حتی درباره انقلاب‌های اروپا هم در دست نیست. البته عناصر چنین نظریه‌ای را در اختیار داریم و از جمله این واقعیت بنیادی که برخی طبقات اجتماعی بر ضد برخی دیگر دست به قیام زده‌اند. قیام‌هایی که از دیرباز در ایران صورت می‌گرفت نوعاً بر ضد یک دولت خودکامه‌ی «بیدادگر» بود و هیچ یک از طبقات جامعه در برابر آن نمی‌ایستاد.;

کلیدواژه‌ها