اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم بیگ‌زاده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375329
ebeigzadehhotmail.com


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. ا. بیگ زاده, س. قاری سیدفاطمه, س. محمودی, م. لطیفیان, "معضل کرونا در آیینه حقوق بین الملل معاصر" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه و کرونا, صفحات:11-57, 1399.
2. ا. بیگ زاده, و. بذار, "نگرشی به مزایا و چالش های رسیدگی به اختلاف های بین المللی در شعب دیوان بین المللی دادگستری" , تحقیقات حقوقی, نسخه 23, صفحات:11-32, 1399.
3. ص. جعفرزاده درابی, ا. بیگ زاده, "تبارشناسی راهبرد های تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق" , مجلس و راهبرد, نسخه 26, صفحات:303-330, 1398.
4. ا. بیگ زاده, س. عبداللهی, "موازنه آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به اتباع دولت های غیرعضو" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1397.
5. ا. بیگ زاده, ی. دادگر, ر. دست افکن جدانوکری, "جایگاه اصل عدم تبعیض مالیاتی در پرتو رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر وضعیت حقوقی اتباع بیگانه و اشخاص غیرمقیم)" , پژوهشنامه مالیات, نسخه 86, صفحات:77-105, 1397.
6. ا. بیگ زاده, م. مخبر, "امکانسنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید و تجرب موفق هیئت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:11-41, 1396.
7. ا. تاور, ا. بیگ زاده, "سهم دیوان بین المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت" , مجله حقوقی بین المللی, صفحات:7-28, 1396.
8. ا. بیگ زاده, "از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, نسخه 2, صفحات:11-36, 1395.
9. ا. بیگ زاده, م. میرزاده, "مقایسه شدت جرم و مجازات جنایات علیه بشریت و جنایا جنگی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:43-73, 1394.
10. ا. بیگ زاده, س. میرفلاح نصیری, "تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:1-30, 1393.
11. ا. بیگ زاده, ز. نصیری محلاتی, "نظام ادله اثبات دعوی در دیوان بین المللی کیفری" , تحقیقات حقوقی, صفحات:681-716, 1392.
12. ا. بیگ زاده, م. شریفی, "حکومت قانون بین المللی" , تحقیقات حقوقی, صفحات:259-305, 1392.
13. ا. بیگ زاده, "بحران لیبی در پرتو مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد" , سالنامه حقوق بین المللی, نسخه 1, صفحات:75-95, 1391.
14. ا. بیگ زاده, ع. باقرپور اردکانی, "بازخوانی مفهوم اصل تبادل در حقوق بین الملل بشردوستانه" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:293-321, 1390.
15. ا. بیگ زاده, ف. سرفراز, "نظام حقوقی مناسب برای مهاجران ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:377-430, 1390.
16. ا. بیگ زاده, ع. کمالی, "روی کرد گونه محور در حمایت بین المللی از تنوع زیستی حفاظت و بهره برداری از گونه های مهاجر در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:245-283, 1390.
17. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی از امنیت بین المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:211-243, 1390.
18. ا. بیگ زاده, م. افشاری, "تغییرات آب و هوایی و پناهندگان زیست محیطی در حقوق بین الملل" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:191-219, 1390.
19. ا. بیگ زاده, م. بابائی, "رژیم حقوقی بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره بهره برداری یک جانبه یا همکاری" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:169-209, 1390.
20. ا. بیگ زاده, "جنایات بر ضد فرهنگ حمایت بین المللی از آثار تاریخی" , سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی, صفحات:37-63, 1387.
21. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:439-442, 1374.
22. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه ی نود(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:371-524, 1372.
23. ه. فلسفی, ا. بیگ زاده, "بخش رویدادهای حقوقی گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه 90(1990-2000)" , مجله تحقیقات حقوقی_نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی, صفحات:449-620, 1371.مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 

1. ا. بیگ زاده, "ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل" حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل, 1390.کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. , انتشارات دانشگاه لوون, 2020, ISBN:978-2-39061-066-3.
2. "مصونیت دولتها و سازمانهای بینالمللی در پرتو تحولات حقوق بین الملل", انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1393, شابک:9786006244532.
3. "جنایت تجاوز: از کنفرانس رم تا کنفرانس کامپالا در کتاب حقوق کیفری بین المللی فرآیندف نظریه ها و چشم ا", میزان, تهران, 1390, شابک:978-964-5113269.
4. "سهم عرف در حقوق بین الملل کیفری در مجموعه مقالات همایش حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی", انتشارات مجد, تهران, 1390, شابک:978-600-1930478.
5. "مجوعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل", انجمن ایراتی مطالعات سازمان ملل متحد, تهران, 1389, شابک:9789640444184.کتابهای ترجمه

 

1. "سالنامه حقوق بین المللی تطبیقی ", روز نامه رسمی کشور, تهران, 1392, شابک:9878837222.