اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران-رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

CSR.IR
rahbordcsr.ir
22258921


  • مقالات

بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010. مجیدی محمدرضاتلخابی مجید (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(16), 256-281.

سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربیمجیدی محمدرضاخانی آرانی الههعبداللهی محمد (1399)., مطالعات انقلاب اسلامی, 17(63), 33ـ 54.

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations. Bahreini Nasrin, Majidi Mohammad Reza, Hosein Zadeh Mohammad Ali (2019)., journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 1(1), 93-116.

راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفههایی برای همگرایی منطقهای در غرب آسیامجیدی محمدرضادهقانیان فراشه محمدحسین (1396)., سیاست, 47(3), 753-771.

نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجانمجیدی محمدرضاصوراناری حسین (1395)., مطالعات اوراسیای مرکزینهم(2), 341-360.

قدرتیابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزاله (1395)., سیاست, 46(2), 441-455.

قدرت یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدهامجیدی محمدرضاحاتم زاده عزیزالله (1395)., سیاست, 46/ تابستان 95(2), 441.

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France. Majidi Mohammad Reza, Jozaghi Zahra (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 47(47), 147.

- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure : la République islamique d’Iran. Majidi Mohammad Reza (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 46(46), -.

دیدگاه نظری دربارة نقش هویت در سیاست بین المللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45/ بهار 94(1), 209.

دیدگاههای نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بینالمللمجیدی محمدرضاعظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45(1), 209-227.

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities. Majidi Mohammad Reza, Sadeghi Mohammad Mehdi (2014)., The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(2), 129-149.

بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضاحمیصی مرتضی (1392)., سیاست, 43(3), 16.

برسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست گذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانیمجیدی محمدرضا (1392)., سیاست, 43(3), 45.

زمینه ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1392)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 2(5), 125.

روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختلافاتمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392)., فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 6(22), 71-98.

تاملی انتقادی در مفهوم اسلام اروپاییمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1391)., روابط خارجی, 4(1), 113-148.

سیاست  گردشگری خارجی ایرانمجیدی محمدرضا (1389)., سیاست, -(---), -.


 

  • کنفرانس ها

عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتیمجیدی محمدرضازحمت کش حسین (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای . امکان یا امتناعمجیدی محمدرضا (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

تاملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات  منطقه ای :مطالعه موردی ؛ خاورمیانهمجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذرتهرانایران.

غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگهامجیدی محمدرضا (1389)., تقارب فرهنگها : رویکرد اسلامی ـ ایرانی, 4-4 آذرایران.

منطقه گرائی فرهنگی:نقطه عزیمت همگرائی در غرب آسیامجیدی محمدرضاصادقی مهدی (1389)., تنوع فرهنگی و همگرائی جهانی, 2-4 تیرتهرانایران.

- Nourouz and Rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2010)., The Role of Nowrouz in the Rapprochement of cultures and the promotion of the Culture of Peace, 31 March, paris, France.

- Mawlana and the Perfect Human Being. Majidi Mohammad Reza (2007)., Celebration of Mawlana Jala-ud-Din Balkhi-Rumi, 6 September, paris, France.


  • کتب

دیپلماسی فرهنگی جهموری اسلامی ایرانمورد مطالعه جمهوری عراقدوست محمدی احمدمجیدی محمدرضارجبی محمدعصاری احمدرضا (1395).

چرا اروپا؟ چالش های فرهنگ و هویتمجیدی محمدرضا (1395).

اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه های تاریخی و نظری آنمجیدی محمدرضا,  محمدمهدی صادقی (1393).

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Silk Road in the rapproachement. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Muslim Women in the development of societies. Majidi Mohammad Reza (2014).

سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سردمجیدی محمدرضاثمودی علیرضا (1392).

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco?. Majidi Mohammad Reza (2013).

اخلاق در علممجیدی محمدرضا (1391).

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2012).

- Ethics In Science. Majidi Mohammad Reza (2012).

- The Role of Islam in the Ropprochement of Cultures. Majidi Mohammad Reza (2011).

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمجیدی محمدرضا (1389).

امنیت انسانی در غرب آسیا . دیدگاهها و نقدهامجیدی محمدرضا (1388).

امنیت انسانی در غرب آسیامجیدی محمدرضا (1388).

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi. Majidi Mohammad Reza, دهشیری محمدرضا (2009).

غرب آسیا نظام بین الملل و همگرایی منطقه ایمجیدی محمدرضا,  عزت الله عزتیسعید آبادی محمد رضا (1387).


 

پایان نامه ها و رساله ها

نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون)رضوان خورشیدی جلالی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1398/10/29

- Migration crisis and Integration in Europe
علی کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/11/17

بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

سیاست انرژی قزاقستان با تمرکز بر طرح های غربی و شرقی، مطالعه موردی اتحادیه اروپافرشید آبادی زمان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1397/06/12

- Fethullah Gulen Movement in Central Asia
معصومه قالبی حاجیوند,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1396/11/03

شکاف قبطیمسلمان در مصر نوینکمال ایرانی دوست,محمدرضا مجیدیدکتری، 1396/07/10

- AN EXAMINATION OF THE OBSTACLES OF DEVELOPING RELATIONS BETWEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN & GEORGIA
بهزاد نوشیروانی تهرانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسورخسرو سواره,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریرمحمدکاظم عبدالحمیدی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/02

- A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspective
امیرسعید کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/08/29

- Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Right
سامان اسماعیل پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

هویت خواهی مسلمانان در بریتانیاوحید ملوندی نیکو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/04

راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصرحبیب ساسانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/04/21

- Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Wales
کامبیز رحیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/03/30

جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالاتمتحده آمریکا تا سال 2035 در چشمانداز توسعه منابع نامتعارفمهدی مدنی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/03/30

زمینه ها و عوامل روس ستیزی در ملی گرایی گرجی(2008-1991)سعیده شیری کهنوئی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

عوامل مؤثر بر شکلگیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپاقاسم کیومرث نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپاریحانه رضایی نودهی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳)ریحانه پورمومن اعرابی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/09/30

- The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economy
محمود جوادی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستانبهروز قزل,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issue
محسن عظیمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/03/04

- The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
علیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/01/24

عوامل داخلی گسترش سلفیگری در آسیای مرکزی         (1991- 2014)محمد آثارتمر,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/12/17

رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014)ابراهیم حسن نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1393/11/27

هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعهی موردی مصر و عربستان سعودیحسن احمدیان,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/07/28

رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللیمریم یاری اصطهباناتی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/09/18

بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه)رسول قربانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

سازمانهای مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزیبررسی موردی انقلاب رنگی  جمهوری قرقیزستانطاهره دلیران چاپشلو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/08/16

بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسهرحیم جوشن,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/06/31

بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپاحسن شکوهی نسب,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/02/12

تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آنها در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیستفائزه رحمانی پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/10

جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی)مهدیه السادات تقوی دهاقانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/06

پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتوعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکاسعید اخوان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستانامیر ابراهیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکامصطفی سلمانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربیمحمدمهدی صادقی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1389/12/10

بررسی راهبردها و سیاست های امنیتیدفاعی اروپا و  نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سردافشین نسیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380/06/07

امنیت کشورهای شمالپایداری یا تحول(دهه 1990)علی اصغر کهن سال,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380