اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=178
morshedizadshahed.ac.ir


●  تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

   ◂ علی مرشدی زاد، حسن ناصر خاکی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    جامعه شناسی سیاسی ایران

PDF   

●  الگو و فرایند کنش های سیاسی و قومی در ایران

   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، مهدی عبداللهی ضیاالدینی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    مطالعات راهبردی

PDF   

●  تحلیل جنبش جهانی محیط زیست در راستای تاثیرگذاری ایران در تدبیر جهانی

   ◂ حسن ناصرخاکی، علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    سیاست جهانی

PDF   

●  مولفه های تاثیرگذار بر حضور نخبگان سیاسی زن در مجلس شورای اسلامی

   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Organizational Behavior Research

PDF   

●  موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن ذر عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی

   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    پژوهشنامه علوم سیاسی

PDF   

●  مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران

   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    جامعه شناسی تاریخی●  مطالعه مقایسه ای ابزار ها و شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه

   ◂ علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری، مهدیه رهنما
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی●  تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی

   ◂ علی مرشدی زاد، صالح زمانی
   ✔ 1394/09/22  2015/12/13
    دولت پژوهی

PDF   

●  نقش ادبیات در بازنمایی جنبش های اسلامی

   ◂ محمدهادی نقی پور، شهلا خلیل اللهی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

PDF   

●  تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    تحقیقات تاریخ اجتماعی

PDF   

●  ارزریابی مقاله «ایران؛ استعمار سرخ و سیاه» به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بر اساس تیوری تحول انقلابی چالمرز جانسون

   ◂ عباس نعیمی، شهناز کریمی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/07/04  2013/09/26
    پژوهش های راهبردی سیاست

PDF   

●  تحلیل جامعه شناختی منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    جستارهای سیاسی معاصر

PDF   

●  نقش هیات مذهبی شهر تهران در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی

   ◂ هانیه خدادادی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/10/30  2013/01/19
    دانش سیاسی

PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

   ◂ عبدالمجید پولادرگ، عبدالرضا بیگی نیا، سعید صفری، علی مرشدی زاد، عبدالمجید پولاد رگ
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    چشم انداز مدیریت دولتی

PDF   

●  عملکرد کمیته های انقلاب اسلامی در مبارزه با ضد انقلاب

   ◂ سهراب عبدی، علی مرشدی زاد، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1391/09/20  2012/12/10
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بازنمایی جامعه شناختی برخی نارضایتی های منجر به انقلاب اسلامی در پنج رمان سیاسی اجتماعی

   ◂ هیرش قادرزاده، علی مرشدی زاد، امید قادرزاده
   ✔ 1391/08/12  2012/11/02
    مطالعات انقلاب اسلامی

PDF   

●  بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

   ◂ صالح زمانی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق

PDF   

●  بازنمایی جریان مذهبی در ادبیات داستانی کودکان دهه های چهل و پنجاه

   ◂ لیلا فارمر، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  پدیده رادیکالیسم و شواهدی از ان در انقلاب اسلامی

   ◂ مصیب جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/11/30  2012/02/19
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بررسی و ارزیابی میزان پایبندی سه رییس جمهور به ارزش های انقلاب اسلامی مورد تاکید امام خمینی

   ◂ سید عیسی مرتضوی زارچ، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    معرفت

PDF   

●  عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس: تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه تهران

   ◂ فریبا صدیقی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    رهیافت انقلاب اسلامی

PDF   

●  بررسی تبیین های انقلاب اسلامی با تاکید بر نظریه های جامعه توده وار و رهبری کاریزمایی

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    رهیافت انقلاب اسلامی●  بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو

   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    دانش سیاسی●  عملکرد بخش فارسی رادیو بی بی سی از جریان ملی شدن صنعت نفت تا کودتای 28 مرداد 1332

   ◂ فاطمه نجفی، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    رهیافت انقلاب اسلامی●  زبان و هویت ملی در اسیا

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/07/25  2010/10/17
    مطالعات ملی●  بازنمایی هویت ملی و قومی در نشریات دانشجویی کرد زبان سال های 1376 تا 1374 (مطالعه موردی دانشگاههای تهران، تبریز و کردستان)

   ◂ هیرش قادرزاده، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/05/15  2010/08/06
    مطالعات سیاسی

PDF   

●  هویت و تاریخ

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/01/15  2010/04/04
    فصلنامه نقد کتاب تاریخ●  بررسی منابع درسی تحولات سیاسی ایران (1 و 2)

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/12/14  2009/03/04
    پژوهشنامه علوم سیاسی●  نماد ها و ایین ها در ایران پس از انقلاب و نقش انها در همبستگی ملی

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1387/10/15  2009/01/04
    مطالعات ملی●  اسلام هراسی در اروپا، ریشه ها و عوامل

 مقالات در همایش*

●  تحلیلی مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی

   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران

PDF   

●  مفهوم ازادی در اندیشه علامه سید محمد حسین طباطبائی

   ◂ ثریا قطبی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/08/23  2012/11/13
    چهارمین نشست اندیشه های راهبردی

PDF   

●  اینده نگری بحران های نظام سیاسی در ایران

   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی●  مفاهیم و روش ها در مطالعات اینده شناسی

   ◂ سمیه عظیمی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی●  اسلام هراسی در دوران معاصر زمینه های شکل گیری

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/07/14  2009/10/06
    همایش اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر علل، روندها، راه حل ها●  روشنفکران و انقلاب نمونه ایران

   ◂ علی مرشدی زاد
   ✔ 1388/02/20  2009/05/10
    2nd Global Conference Intellectuals Knowledge, Power, Ideas●  بررسی علل بالندگی تمدن اسلامی در دوره میانه

 کتاب ها*

●  جنبش های اجتماعی (1768-2004)
   ◂ چارلز تیلی
●  حکومت مقایسه ای
   ◂ ژان بلاندل
●  مساله همبستگی؛ نظریه ها ومدل ها
   ◂ پاتریک دورین و توماس فرارو
●  ملی گرایی
   ◂ جان هاچینسون و انتونی اسمیت
●  مصدق و کودتا
   ◂ مارک گازیوروسکی و مالکوم برن
●  دولت و انقلاب اجتماعی در ایران
   ◂ فرخ مشیری
●  سیاست در ایران
   ◂ جیمز البن بیل
●  پست مدرنیسم
   ◂ گلن وارد
●  روشنفکران اذری و هویت ملی و قومی
   ◂ علی مرشدی زاد
●  دولت و حکومت در دوره میانه اسلام
   ◂ ان کی. اس. لمبتن