مبانی نظری محور مقاومت اسلامی با نگاهی بر انتر ناسیونالیسم اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان،اصفهان ،ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل -دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه اصفهان(خوراسگان)-اصفهان -ایران

3 دانشیارگروه روابط بین الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)،اصفهان ،ایران

چکیده

چکیده
گفتمان محور مقاومت اسلامی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت، منافع غرب و صهیونیسم جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و با ایجاد چالش در توازن قوای منطقه‌ای عملاً به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاست‌های استکباری در منطقه تبدیل شده است. تحلیل مبانی نظری حاکم بر این گفتمان مهم‌ترین هدف این پژوهش است. بررسی قابلیت‌های گفتمان در تحقق انتر ناسیونالیسم اسلامی، ارائه تحلیلی دقیق از ژئوپلیتیک شیعه و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در هدایت محور مقاومت اسلامی از دیگر اهدافی است که در پژوهش دنبال می‌شود. نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه باتوجه‌به قابلیت‌هایی که در تحلیل مفاهیم سیاسی، برخوردار است
به‌عنوان چارچوب نظری و ابزار تحلیل داده‌های مقاله انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گفتمان محور مقاومت اسلامی از قابلیت‌های لازم جهت هزمون شدن در جهان اسلام برخوردار است و انتظار می‌رود با توسعه مبانی فکری و بسط حوزه جغرافیایی، زمینه تشکیل امت واحده اسلامی و انتر ناسیونالیسم اسلامی را بر مبنای اصول اسلام اصیل انقلابی فراهم نماید.

.

واژه‌های کلیدی
محور مقاومت اسلامی؛ انتر ناسیونالیسم اسلامی؛ هلال شیعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Foundations of Islamic Resistance with a Look at Islamic Internationalism

نویسندگان [English]

  • Hamid Nassaj 1
  • Yad-o-llah Goodarzi Taqanki 2
  • Mahnaz Goodarzi 3
1 Associate Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Political Science and International Relations - Faculty of Literature and Humanities - University of Isfahan (Khorasgan) - Isfahan - Iran
3 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) -Isfahan-Iran
چکیده [English]

Abstract
Creating a new way of resistance against the system of domination, the discourse of Islamic resistance that is reproduction of the Iranians' culture of resistance against domestic despotism and global arrogance has made profound changes in the geopolitics of the Middle East and caused serious challenges for reginal forces balance through threatening the interest of the West and Zionism in the region. It has practically turned to a powerful mechanism to fight with arrogant politics in the region. Analyzing the theoretical foundations of the discourse was the main purpose of the present study. Other purposes of this study were to investigate the theoretical capacities of the discourse in realizing Islamic internationalism, provide accurate analysis of Shia geopolitics, and to investigate the role of Islamic Republic of Iran in leading the Islamic resistance. According to Laclau and Mouffe's theoretical capacities and discourse analysis theory in analyzing the political concepts, this theory was selected as the theoretical framework and data analysis tool in this thesis. Based on the results, the discourse of Islamic resistance has the capacities to be hegemonic at the international level especially in West Asia and the Middle East, due to its various theoretical and practical capacities. It is expected to provide the grounds to form an Islamic internationalism and unified nation based on the principles of original Revolutionary Islam through developing the intellectual foundations and expanding the geographical area.
Keywords: Islamic Resistance, Islamic Internationalism, Shiite Crescent, Discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islamic Resistance
  • Islamic Internationalism
  • Shiite crescent
  • Discourse