مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم گری به مثابه ابزار حکمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تشتت در مفهوم تنظیم‌گری و وجود تعاریف و برداشت‌های متفاوت از آن مانع شکل گیریِ درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم‌گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم‌گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم‌گر دارد؟» این فرضیه را مطرح می‌کند که «فهم از تنظیم‌گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم‌گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم‌گر است». هدف این پژوهش ارائه مفهومی روشن از دولت تنظیم‌گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه‌ای تعاریف گوناگون از تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاءِ تعریفِ دولتِ تنظیم‌گر تشریح و تفاوت آن با دولت‌های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم‌گری و دولت تنظیم‌گر و ارائه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست‌آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Regulatory State: An Analysis of Regulation as Instrument of Governance

نویسندگان [English]

  • farhad jam 1
  • mehdi hadavand 2
1 Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conceptual fragmentation of regulation and the existence of different definitions and perceptions thereof, prevent a clear understanding of the concept of the regulatory state. This research seeks to answer the question "What role does understanding of regulatory play in conceptualizing regulatory state?" It hypothesizes that "an understanding of regulation, as the most important tool of governance in regulatory state, is the most important factor in understanding the term regulatory state."The purpose of this study is to provide a clear concept of regulatory state. For this purpose, various definitions of regulation and regulatory state are collected using library method, thereafter the terms regulation and regulatory state are defined and the components of the definition of regulatory state are described using descriptive-analytical method and its differences with minimal and welfare state are shown. The finding of this study is the clarification of the concepts of regulation and regulatory state and provision of clear definitions of the two, which has been obtained in the light of the knowledge obtained from analyzing and reviewing various definitions of them, and comparing regulatory state with minimal and welfare state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory state
  • Regulation
  • Governance
  • Rule-Making
  • Monitoring and Enforcement