نقش سواد رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌های ارتباط جمعی در کارایی سیاسی و ارائه راهکارهای عملیاتی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام‌های مردم‌سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه‌ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام‌ها، باعث می‌شود تا دولت‌های آن‌ها با قدرت و توان بیشتری سیاست‌های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه‌ای سیاسی و رسانه‌های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای پردازش داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌ آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه‌ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه‌ای سیاسی (دسترسی به رسانه‌های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه‌های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه‌های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه‌های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می‌توان استدلال کرد سواد رسانه‌ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of political media literacy and mass media in political efficiency and providing operational solutions (Case study: Students of Shahid Chamran University of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • nejat mohammadifar 1
  • ehsan kazemi 2
1 Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Assistant Professor of Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

One of the key variables in democracies is the political efficiency of citizens', which requires various factors such as media literacy. Media literacy, while increasing the legitimacy and political stability of systems, enables their governments to pursue their domestic and foreign policies with greater power.  Accordingly, the main purpose of this study is the role of political media literacy and mass media in students' political efficiency. The approach used in this article is quantitative and in doing so, the survey method was used. The data collection tool was a questionnaire. The statistical population of this study includes students of the Shahid Chamran University of Ahvaz. The sample size was 373 people who were selected by the stratified random sampling method. For data processing, SPSS software and Pearson correlation test were used to test the hypotheses and multiple regression was used to test the experimental model of the research. Based on the research results between the dimensions of political media literacy (access to mass media (r = 0.176), analysis and evaluation of political content of mass media (r = 0.261) and activity in mass media (r = 0.513)) with There is a significant correlation between political efficiency. There is also a significant relationship between the use of print media and political efficiency (r = 0.136). It can be argued that political media literacy enables citizens to distinguish between true and false information and news, thus ensuring the health of civil society and increasing a sense of political efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Political Efficiency
  • Print Media
  • Non-Print Media
دارابی، ع. (١٣٩٥). راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی. فصلنامه علمی راهبرد، 25(4)، ٢٠٦-١٧٧.
رستگاری، س؛ نواح ، ع؛ & حزباوی، ع. (1398). پیامدهای جامعه‏شناختی سواد رسانه‏ای بر آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسیخواهی. مطالعات رسانههای نوین، 5(18)، 203-228.
رهبرقاضی، ا؛ معتمدی، م؛ & شهریاری، س. (1396). تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی با توجه به متغیرهای میانجی بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی و فرهنگ سیاسی. مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 6(2)، 149-127.
روحانی، ح. (١٣٨٦). رسانههای گروهی و امنیت ملی. فصلنامه علمی راهبرد، 15(4)، ٤٤-٧.
علی، ا. ه. (1397). مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان). رهیافت انقلاب اسلامی، 12(45)، 3-20.
لافی، د. (١٣٩٤). درآمدی بر نظریه رسانهها. اصفهان: ترجمه رضا جلیلی سه بردان، انتشارات جهاد دانشگاهی.
محمدی، ا؛ عبدالرحمانی، ر؛ & مظفری، م. (١٣٩٧). تحلیل محتوای امنیتی پیامهای شبکه اجتماعی تلگرام. فصلنامه علمی راهبرد، 27(4)، ١٥٠-١٢٥.
Ahmed, R. (2010). Role of news talk shows in creating political efficacy among youth. Social Sciences Review of Pakistan(30), 1-13.
Almond, G. A., & Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press.
Ashley, S., Maksl, A., & Craft, S. (2017). News media literacy and political engagement: What’s the connection? Journal of Media Literacy Education, 9(1), 79-98.
Balch, G. I. (1974). Multiple indicators in survey research: The concept Sense of Political Efficacy. Political Methodology, 1-43.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2), 122-147.
Campbell, A., G, G., & W.E., M. (1954). The Voter Decides. Evanston, Ill., Row, Peterson.
Chen, C., Bai, Y., & Wang, R. (2019). Online political efficacy and political participation: A mediation analysis based on the evidence from Taiwan. New Media & Society, 21(8), 1667-1696.
Christ, W. G., & Potter, W. J. (1998). Media literacy, media education, and the academy. Journal of communication, 48(1), 5-15.
Craig, S. C., & Maggiotto, M. (1982). Measuring political efficacy. Political Methodology, 8(3), 85-109.
Geers, S., Boukes, M., & Moeller, J. (2020). Bridging the gap? The impact of a media literacy educational intervention on news media literacy, political knowledge, political efficacy among lower-educated youth. Journal of Media Literacy Education, 12(2), 41-53.
Graff, H. J. (1991). The literacy myth: Cultural integration and social structure in the nineteenth century. Transaction Publishers.
Groskurth, K., Nießen, D., Rammstedt, B., & Lechner, C. (2021). An English-language adaptation and validation of the Political Efficacy Short Scale (PESS). Measurement Instruments for the Social Sciences, 3, 1-12.
Harel, O. (2013). Resources, Political Efficacy and Political Performance: Political Participation on Facebook. Leiden : Leiden University.
Hauer, T. (2017). Technological determinism and new media. International Journal of English Literature and Social Sciences, 2(2), 1-4.
Kevin Wenyuan, Z. H., & LEUNG, L. (2012). Perception of Online Polls, Information Literacy, Political Efficacy and Online Polls Participation in Mainland China. Hong Kong: Paper presented at the WAPOR 65 th Annual Conference.
Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in human behavior(63), 834-843.
Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. The communication review, 7(1), 3-14.
Livingstone, S., Papaioannou, T., Pérez, M. D., & Wijnen, C. W. (2012). Critical insights in European media literacy research and policy. Media Studies, 3(6), 2-12.
Livingstone, S., Van Couvering, E., & Thumim, N. (2005). Adult media literacy: A review of the research literature. London: London School of Economics and Political Science.
Mihailidis, P. (2014). Media Literacy and the Emerging Citizen: Youth, Engagement and Participation in Digital Culture. New York: Peter Lang.
Milbrath, L. W., & Goel , M. (1977). Political participation: How and why do people get involved in politics? Rand McNally College Publishing Company.
Miller, A. H. (1974). Political issues and trust in government: 1964-1970. The American Political Science Review, 68(3), 951-972.
Miller, W. E., & Traugott, S. (1982). American national election studies data sourcebook, 1952-1986. Harvard University Press.
Morrell, M. E. (2003). Survey and experimental evidence for a reliable and valid measure of internal political efficacy. The Public Opinion Quarterly, 67(4), 589-602.
Muller, E. N. (1970). Cross-national dimensions of political competence. The American Political Science Review, 64(3), 792-809.
Niemi, R. G., Craig, S., & Mattei, F. (1991). Measuring internal political efficacy in the 1988 National Election Study. The American Political Science Review, 85(4), 1407-1413.
Pande, N. (2020). Engaging Democracy: Political Media Literacy and Information and Communication Technology. Journal of Humanities and Social Science, 25(4), 48-53.
Petranova, D. (2013). Media education in the life of senior population. European Journal of Science and Theology, 9(2), 13-24.
Rasi, P., Vuojärvi, H., & Rivinen, S. (2021). Promoting media literacy among older people: A systematic review. Adult Education Quarterly, 71(1), 37-54.
Schulz, W. (2005). Political Efficacy and Expected Political Participation among Lower and Upper Secondary Students. A Comparative Analysis with Data from the IEA Civic Education Study. Online Submission, 1-34.
Serek, J., Machackova, H., & Macek, P. (2017). The chicken or egg question of adolescents’ political involvement. Zeitschrift für Psychologie, 225(4), 347–356.
Tornero, J. M. (2008). Media Literacy. New Conceptualisation, New Approach. In Empowerment through Media Education and Intercultural Dialogue . Göteborg : Göteborg .
Tufail, S., Baneen, U., Akram, B., & Sajid, R. (2015). Impact of Social Media on Political Efficacy and Vote Intention: A Case of Educated Youth. Journal of Independent Studies & Research: Management & Social Sciences & Economics, 13(1), 15-28.
Tully, M., & Vraga, E. K. (2018). A mixed methods approach to examining the relationship between news media literacy and political efficacy. International Journal of Communication, 12(22), 766–787.
Wang, S. I. (2007). Political use of the Internet, political attitudes and political participation. Asian Journal of Communication, 17(4), 381-395.
Wei, R. &. (1998). A Cross‐Societal Study on the Role of the Mass Media in Political Socialization in China and Taiwan. International Communication Gazette, 60(5), 377‐393.
Wright, J. D. (1981). Political disaffection. In The handbook of political behavior. Springer, 1-79.
Zúñiga, G. d., H., D. T., & Ardévol-Abreu, A. (2017). Internal, external, and government political efficacy: Effects on news use, discussion, and political participation. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 61(3), 574-596.