استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف و چشم‌اندازهای ملی و بین‌المللی علمی کشور، مرجعیت علمی جمهوری اسلامی است. برای نیل به مرجعیت علمی، لازم است بر اساس ویژگی‌های موقعیتی مکانی و زمانی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری ارائه می‌کنند، بهره برد. این تحقیق به دنبال اولویت‌بندی این راهبردها برای تسریع در نیل به مرجعیت علمی ایران اسلامی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کمی و کیفی) است؛ به‌گونه‌ای که در گام نخست از روش نظریه داده‌بنیاد برای استخراج راهبردهای نیل به مرجعیت علمی از منظر رهبر معظم انقلاب استفاده شده است. استخراج مضامین از میان بیانات مقام معظم رهبری در فاصله سا‌ل‌های 1368 تا 1393 بوده است. در گام دوم بر اساس روش کمی IPA اقدام به اولویت‌بندی این راهبردها بر اساس نظرات خبرگان عرصه علم کشور شده است. در بخش نخست، بر اساس طی مراحل استخراج مفاهیم از بیانات رهبری، چهارده راهبرد اساسی (مفاهیم اصلی در کدگذاری باز) برای نیل به مرجعیت علمی شناسایی شده است؛ در ادامه بر اساس تحلیل‌های کمی صورت‌گرفته این راهبردها در چهار دسته مجزا بر اساس دو بعد اهمیت و عملکرد تقسیم شدند که هر دسته نشانگر میزان درجه اولویت آن راهبرد مبتنی بر نیازهای کشور است. درنهایت بعد از استخراج مفاهیمی اصلی بر اساس تحلیل‌های کمی صورت‌گرفته معلوم شد راهبردهای «وحدت حوزه و دانشگاه»، «نهضت نرم‌افزاری و تولید علم»، «تحول در آموزش‌وپرورش» و «تحول در نظام تعلیم و تربیت» باید در اولویت قرار گیرند و راهبردهای «مدیریت نظام‌مند عرصه علمی» و «جذب و حمایت نخبگان» باید با میزان توجه کنونی ادامه یابند و راهبردهای سوم شامل راهبردهای «اسلامی‌سازی علوم» و «تبادل علمی و دیپلماسی علمی» و راهبردهای «تحول در حوزه علمیه»، «تأسیس دانشگاه اسلامی»، «گفتمان‌سازی علمی»، «آزاداندیشی»، «یادگیری از غرب ولی شاگرد نماندن» و «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی علم و فناوری» راهبردهای دارای اولویت چهارم را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting and Prioritizing Strategies for Achieving Scientific Authority an Importance- Performance Analysis (IPA

چکیده [English]

Purpose: One of the most important national and international scientific goals of our country is the scientific authority of the Islamic Republic of Iran. In order to achieve scientific authority, it is necessary to use the strategies presented by the Supreme Leader based on the spatial, temporal and situational characteristics. This research seeks to prioritize these strategies to accelerate the achievement of the scientific authority of Islamic Iran. Method: The present research method is combinatory (quantitative and qualitative), so that in the first step, the method of data- based theory is used to extract the strategies for achieving scientific authority from the perspective of the Supreme Leader. The extraction of the content has been done by drawing upon statements made by the Supreme Leader during the years 1368 to 1393. In the second step, based on the quantitative method of IPA, these strategies were prioritized based on the views of the experts in the field of science in the country. Findings: In the first part, based on the stage of extraction of concepts from leadership statements, fourteen fundamental strategies (main concepts in open coding) have been identified for achieving scientific authority; further, based on quantitative analyzes, these strategies were divided into four categories. Each category, based on two dimensions of importance and performance, represented the degree of priority of that strategy in line with the needs of the country. Results: Finally, after extracting major concepts based on quantitative analyzes, it became clear that the priority should be given to the strategies of "university and university unity", "software movement and science production", "transformation of education" and "development in the education system and theose of systematic management of the scientific field "and" attracting and supporting elites "should continue with the current level of attention. The third- group strategies include the Islamization of science, scientific exchange, scientific diplomacy. Transforming the seminaries, establishing the Islamic university, scientific discourse, free thinking. Finally, learning from the West but not to be content to remain a student, and establishing knowledge-based companies and commercialization of science and technology constitute the fourthe- group strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Authority
  • Religious Science
  • scientific authority strategies
  • Importance-performance analysis