ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمند‌کردن یارانه‌ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم

نویسندگان

چکیده

ارزشیابی خط‌مشی عمومی یکی از اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود خط‌مشی عمومی و نتایج حاصل از پیاده‌سازی آن است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از چارچوب مارش و مک‌کانل به ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها در قالب سه بعد فرایندی، برنامه‌ای و سیاسی که نگاهی جامع به جنبه‌های مختلف یک خط‌مشی عمومی دارد، پرداخته شود. بدین منظور نظرات 70 نفر از خبرگان و صاحبنظران با ابزار پرسشنامه و مصاحبه گلوله برفی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این خط‌مشی عمومی از بعد فرایندی نه موفق بوده و نه شکست‌خورده است‌. همچنین تلقی صاحبنظران و متخصصان از ارزشیابی خط‌مشی عمومی هدفمندی یارانه‌ها از بعد برنامه‌ای نشان داد که دولت وقت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در دستیابی به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده‌اش موفق نبوده است. درنهایت ارزشیابی خط‌مشی عمومی از بعد سیاسی، بیانگر آن است که هدفمندکردن یارانه‌ها نتوانسته است منجر به افزایش سطح محبوبیت سیاسی دولت وقت در کوتاه‌مدت شود. هرچند عواملی محیطی ناشی از اعمال محدودیت‌های بین‌‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور و بروز بحران ارزی نیز در عدم موفقیت این خط‌مشی عمومی از ابعاد برنامه‌ای و سیاسی نقش داشته‌اند. در پایان نیز برخی راهکارها برای ادامه اجرای این خط‌مشی عمومی که از مصاحبه با این 70 نفر خبره به‌دست‌آمده، ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Public Policy on Subsidies (through Marsh and McConnell’s Framework)

چکیده [English]

Evaluation of policy measures aims at improving the implementation of policy and outcomes. This article tries to use Marsh and McConnell’s framework to evalvate public policy on subsidies. It is a three-dimensional framework with process, program, and political dimensions. To achieve this goal, it has conducted a survey to explore the views of 70 experts through interviews and questionnaires. The results show that this policy, from the process dimension viewpoint, was not successful. Also in the opinion of the experts, government couldn’t achieve any of its targeted objectives in the short-term. And finally the evaluation of political dimension indicates that subsidies cannot lead to the increased levels of political popularity in the short-term. Also, some environmental factors and international restrictions governing the domestic economy as well as the currency crisis have played a significant role. Finally, some solutions are presented for streamlining this policy, they have been extracted from the views expressed by experts in the interviews

کلیدواژه‌ها [English]

  • public policy assessment
  • public policy on subsidies
  • political assessment of public policy