کارآمدی مجلس شورای اسلامی و راهکارهای ارتقای آن در حقوق داخلی

نویسنده

چکیده

قوه مقننه به‌عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. قوه مقننه در کنار همه دستاوردها و نقاط قوت، در انجام رسالت‌های خود، ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد. این پژوهش با طرح چیستی موانع پیش روی قوه مقننه و چرایی آنها، در پی یافتن پاسخ راستین و راه‌حل‌هایی به‌منظور توانمندسازی هر چه بیشتر این قوه است. در این راستا با به‌کارگیری روش گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و روش توصیفی– تحلیلی، به پرسش‌های طرح شده پاسخ خواهیم داد. در ابتدا به‌مرور کلیاتی راجع به ماهیت، ساختار و کارکردهای قوه مقننه پرداخته می‌شود. سپس کاستی‌های مربوط به فنون قانون‌گذاری واکاوی می‌شود و در خاتمه ضعف در سازمان‌بندی و آیین نظارت بر نمایندگان و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با واکاوی این مباحث، راهکارهای ارتقای کارآمدی مجلس شورای اسلامی احصا و ارائه گردد. مهم‌ترین نتیجه پژوهش حاضر این است که منشأ کاستی و ضعف‌های قوه مقننه را می‌توان در عوامل داخلی (یعنی از درون مجلس و نمایندگان) و عوامل بیرونی، طبقه‌بندی کرد و به‌منظور ارتقا و توانمندسازی نظام قانون‌گذاری کشور، علاوه بر اصلاحات تکنیکی و جزئی، باید اصلاح فراگیر و هماهنگ ساختار سیاسی، حقوقی و فرهنگی و مدیریتی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Parliament and Ways to Promote it in Domestic Law

چکیده [English]

The legislature is responsible for three important functions such as legislation, interpretation and enforcement of normal laws and supervision over the implementation of law as one of the dominant forces in the country. The legislature suffers from some weaknesses and shortcomings, although it has gained some achievements and enjoys a lot of strengths in performing its missions. This article tries to find the ways to empower this branch by removing all barriers facing the legislature. In this regard, we will respond to the raised questions by using information collection methods including library, descriptive and analytical research. First, the author discusses the nature, structure and functions of the legislature.Then, he examines the shortcomings of legislative techniques and the weaknesses existing in organizing and monitoring the procedures of the Parliament in order to improve operational the efficiency of the Islamic Consultative Assembly the Parliament of Islamic Republic of Iran. The sources of shortcomings and weaknesses of legislature can be classified into internal factors (i.e. within the Parliament) and external factors which constitute the most important conclusion of this study, in addition to some technical and minor amendments, the comprehensive coordination of political, legal, cultural and administrative structures should also be considered to promote and strengthen the legislative system of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislature
  • ؛ parliament؛ legislation؛ pathology؛ civil rights