استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان

نویسندگان

چکیده

دستیابی به توسعه بدون اتکا بر پژوهش، امکان‌پذیر نیست و موفقیت در پیاده‌سازی با ارزیابی و نظارت محقق خواهد شد. هدف این تحقیق، استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش در ایران با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که 34 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج‌شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می‌شوند که باید به‌طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. ازجمله این شاخص‌ها می‌توان به «حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی»، «مقدار H-Index ملی (درجه اعتبار و ارجاعات مقالات در عرصه بین‌الملل)» و «تعداد مقالات مشترک با دانشجویان (یا استادان) خارج از کشور» اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting Key Indicators of Research Development Based on Ishikawa Fuzzy Delphi in Healthcare Sector

چکیده [English]

Achieving sustainable development is not possible without relying on research. Successful implementation will be achieved by evaluation and monitoring. The aim of this study is to extract key indicators of research development in Iran, with a focus on healthcare sector. Descriptive and analytical content analysis and Fuzzy Delphi Technique are used for this study. From expert view, 34 of 74 indicators, which are extracted with researchers, are the key indicators of research development that should be monitored continuously. Some of these indicators are “industry consulting and research contract volume with research centers and universities”, “National H-Index value (degree of credibility and references of articles in the international arena)”, and “number of joint papers with abroad students (or teachers)”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • ؛ indicator؛ Fuzzy Delphi Ishikawa؛ healthcare sector