راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین

نویسندگان

چکیده

تغییر در نوع نگرش و رویکرد قدرت‌های بزرگ نسبت به منطقه آمریکای لاتین و همچنین تغییر در ماهیت روابط آنها با کشورهای این منطقه، موجب تحول در رفتارها و اقدامات دیپلماتیک آنها شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برایند این تغییرات منجر به شکل‌گیری نوعی دیپلماسی رقابتی بین قدرت‌های بزرگ شامل ایالات‌متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا در منطقه آمریکای لاتین شده است؟ در این صورت، مؤلفه‌های اساسی الگوی مزبور چیست و چگونه می‌توان آن را تبیین و تحلیل کرد؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش اصلی، مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که در شرایط کنونی روابط بین‌الملل به دلیل گذار نظم جهانی به‌سوی نظام چندقطبی و کاهش قدرت ایالات‌متحده آمریکا، این کشور برخلاف گذشته قادر به اعمال نفوذ گسترده سیاسی و نظامی در کشورهای آمریکای لاتین نیست. از این‌رو، مهم‌ترین رقبای آمریکا در سطح جهانی با اغتنام فرصت، طی سالیان اخیر حضور اقتصادی و نظامی خود را در آمریکای لاتین تقویت کرده و به رقابت دیپلماتیک گسترده‌ای مبادرت ورزیده‌اند. با عنایت به ماهیت و ویژگی‌های موضوع مقاله، تحقیق در چرایی و چگونگی شکل‌گیری الگوی جدید رقابت دیپلماتیک بین قدرت‌های بزرگ در آمریکای لاتین، مستلزم پرداختن به شاخصه‌های علمی-پژوهشی دانش روابط بین‌الملل و تلفیق آن با جنبه‌های کاربردی حرفه دیپلماسی به‌مثابه فن روابط بین‌الملل است. از این‌رو، ابتدا با استفاده از روش تحلیل و تطبیق، مبانی نظری و راهبرد دیپلماسی منطقه‌ای قدرت‌های بزرگ در آمریکای لاتین مورد واکاوی و مقایسه قرار گرفته و سپس با تکیه‌بر برخی شاخص‌های مطرح در حرفه دیپلماسی نظیر اظهارات، موضع‌گیری‌ها، رفتارها، تصمیمات و اقدامات دولتمردان، الگوی رقابت بین قدرت‌های مورد نظر از منظر دیپلماسی مورد ارزیابی حرفه‌ای و تطبیق کاربردی قرار می‌گیرد. در این تحلیل و ارزیابی، شکل‌گیری الگوی دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در منطقه آمریکای لاتین متغیر وابسته‌ای فرض شده است که تابعی از متغیرهای مستقلی همچون افول قدرت هژمونیک آمریکا، منافع راهبردی قدرت‌های بزرگ و شرایط در حال گذار روابط بین‌الملل و ویژگی‌های کشورهای این منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Strategy and Diplomacy of Great Powers in Latin America

چکیده [English]

Change in the approach of great powers towards Latin America and also change in the nature of their relations with regional countries have brought about major shifts in their diplomatic actions. The main question posed by this article is that have these changes led to a competitive diplomacy among great powers including the United States, China, Russia and the European Union? If so, what are the main components of this pattern and how could it be explained and analayzed? To answer the main question, this article puts forward the hypothesis that under present circumstances, due to the transition of world order towards a multi-polar system and the decline of the U.S. power, this country has lost its extensive influence on Latin America. Therefore, the most important US rivals have seized the opportunity to reinforce their economic and military presence in Latin America. Given the nature of this article, investigating the formation of a new pattern regarding diplomatic competition among great powers in Latin America requires addressing scientific indices of international relations discipline and its combination with the art of diplomacy. For this reason, first we explore and compare the theoretical foundation and regional diplomatic strategy of great powers in Latin America by using the method of analysis and comparison and then we evaluate the pattern competition among great powers relying upon some indices such as statements, positions taken by officials, actions, decisions, etc. In this analysis, the formation of competitive diplomatic pattern of great powers in Latin America is considered a dependent variable which is the function of independent variables such as the decline of U.S hegemonic power, strategic interests of great powers, transition period of international relations, and charcteristics of regional countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • ؛ Latin America