آینده‌پژوهی سیاسی

نویسنده

چکیده

در تشریح رابطه سیاست و آینده‌‌پژوهی، سه رویکرد متصور است. نخست، آینده‌پژوهی در حوزه‌ سیاست که موضوعاتی چون توسعه سیاسی، سیاست خارجی، جهان اسلام و... را شامل می‌شود که به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم شکل‌دهنده آینده می‌توانند موضوع فعالیت‌های آینده‌پژوهی باشند. رویکرد دیگر، آینده از دیدگاه علم سیاست است. در این زمینه منابع مختلفی در حوزه مطالعات سیاسی وجود دارد که به گزاره‌های متعددی درخصوص آینده اشاره داشته است که بخش قابل‌توجهی از آنان به موضوع حکومت، قدرت سیاسی، مشارکت و ژئوپلیتیک آینده جهان و بسیاری از موضوعات آینده اختصاص دارد و رویکرد سوم آینده‌پژوهی سیاسی، نسخه‌ای از آینده‌پژوهی که سیاست را علمی معطوف به آینده می‌بیند و قائل به این است که سیاست امروز و دیروز، درواقع خواسته‌های فردایی است که در امروز می‌تواند ساخته شود یا الزامات شکل‌گیری آن را در آینده فراهم کند. آنچه در این مقاله بر اساس ماهیت و قابلیت آینده‌‌پژوهی و سیاست مدنظر است: بررسی امکان‌پذیری آینده‌‌پژوهی سیاسی، تبیین وجوهی از آینده‌پژوهی سیاسی و تدوین راهبردهایی در جهت تحقق آینده‌پژوهی سیاسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Future Studies

چکیده [English]

In explaining relationship between politics and future studies, three kinds of approach could be supposed. Future studies in the field of politics containing issues such as political development, foreign policy, and the Islamic world. The other approach studies the future from the prespective of politics. There are many resources in this regard in political studies, most of which are devoted to the issues such as government, political power, participation and the geopolitics of the future world. The third approach is political future studies which consider politics as a future- oriented science and assume that in fact the present and past politics, in the time being or in the future, contains some aspirations for tomorrow which could be realized in the present time or the stage could be set for their realization in the future. This article tries to explore the feasibility of political future studies, to explain some dimensions of political future studies, and to formulate some strategies to implement political future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Politics
  • Futurology
  • political resources