بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام ‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی ایران است و تعداد 3021 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌ همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده‌شده است و داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته نظارت با رویکرد اسلامی و پرسشنامه‌ استاندارد فساد اداری می‌باشند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و زیرمتغیرهای آن، یعنی نظارت الهی، نظارت درونی، نظارت عمومی و نظارت مدیریتی با فساد اداری رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری اثر کاهنده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Organizational Supervision by Using an Islamic Approach on Administrative Corruption in Public Organizations of Iran

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the effect of organizational supervision by using an Islamic approach on administrative corruption in public organizations of Iran. This article is based on a correlation and descriptive research conducted by survey method. Study population consisted of all employees in public organizations of Iran and number of 3021 subjects were selected by using the two-stage cluster sampling. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (correlation test of Pearson, and structural equation modeling) were used and the data were analyzed by SPSS and Amos softwares. Data gathering tool was a questionnaire of the organizational supervision relied upon an Islamic approach designed by the researcher using the standard questionnaire of administrative corruption. The findings of research showed that there was a significant negative relationship between organizational supervision relied upon an Islamic approach and its sub-variables such as divine supervision, self-supervision, public supervision, and managerial supervision with administrative corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supervision by using an Islamic approach
  • Administrative corruption
  • Public Organizations