راهبردهای اخلاقی در مواجهه با فضای سایبری: تعامل نسبیت‌گروی فرهنگی با نسبیت‌گروی اخلاقی در عصر اطلاعات

نویسنده

چکیده

نسبیت فرهنگی یکی از استدلال‌های مشهور کسانی است که به نسبیت‌گروی اخلاقی معتقدند. به‌نظر این عده، باورهای متفاوت اخلاقی در میان فرهنگ‌های مختلف نشان می‌دهد که مطلق‌گروی اخلاقی پشتوانه‌ای ندارد و بنابراین نمی‌توان به منشأ واحد مانند عقل یا فطرت برای داوری‌های اخلاقی مشترک فکر کرد. از طرف دیگر، مطلق‌گروی اخلاقی معتقد است که قواعد اخلاقی جهان‌شمول هستند و نقطه مقابل نسبیت‌گروی اخلاقی محسوب می‌شود. در این مقاله استدلال خواهیم کرد که رویارویی این دو نظریه قبل و بعد از پیدایش عصر اطلاعات و فضای سایبری، مرزبندی‌های متفاوتی خواهند داشت و دستاوردهای اخلاقی و فرهنگی قبلی دچار تزلزل خواهند شد. ما در این نوشته توضیح می‌دهیم که بدون در نظر گرفتن عصر اطلاعات، نسبیت‌گروی فرهنگی ضرورتاً به نسبیت‌گروی اخلاقی نمی‌انجامد و یا به تعبیر بهتر، نسبیت‌گروی فرهنگی با مطلق‌گرایی اخلاقی قابل‌جمع است. سپس توضیح خواهیم داد که با لحاظ‌کردن شرایط ارتباطی عصر اطلاعات و فضای سایبری، نسبیت‌گروی فرهنگی با نسبیت‌گرایی اخلاقی بیشتر قابل‌جمع است. به همین دلیل نشان خواهیم داد که فضای سایبری در آفرینش ارزش‏ها و پدیده‌های نوین فرهنگی و اخلاقی ابتکار عمل را به‌دست گرفته و گونه‌ای جدید از تعامل بین اخلاق و فرهنگ را رقم خواهد زد که ما آن را تحت یک نظریه جدید، «نسبیت‌گرایی فرهنگی و اخلاقی سایبری» می‌نامیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Guidelines in Dealing with Cyberspace: Relationship between Cultural and Moral Relativism in Communication Age

چکیده [English]

Cultural relativism is one of the well-known arguments of those who believe in moral relativism; different morals existing among diverse cultures indicate that moral absolutism has no value. Hence, there is no single origin as wisdom or human nature for common moral judgment .On the other hand, according to moral absolutism, moral precepts are universal and considered the antithesis of moral relativism. We show in this article that encounter between these two theories before and after the appearance of communication age and cyberspace have serious consequences and previous moral and cultural achievements are to be undermined. This article argues that cultural relativism does not necessarily lead to moral relativism without taking information era into consideration. That is to say, cultural relativism interrelates with moral absolutism. Afterwards, we indicate that cultural relativism is more connected with moral relativism by considering communication in the context of information era. That is why cyberspace plays a key role in creating values and modern cultural and moral phenomena. It provides a new version of the relationship between culture and morality, so that we can call it a new theory that is "cyber moral and cultural relativism".

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural relativism
  • ؛ moral relativism
  • ؛ moral absolutism
  • ؛ cyberspace