درآمدی بر نقد نظریه مدرن

نویسنده

چکیده

نظریه (یا نظریۀ متقدم) یک سنتِ عقلیِ طولانی در غرب است. مراد از نظریه یا سنت تفکر نظری در این درآمدِ انتقادی، کوششِ فکری برای تبیین پدیدارها پس از رخ‌دادن آنها نیست، بلکه منظور از نظریه، وضعیتِ پیشینی یا متقدمِ آن است؛ یعنی هر نوع صورت‌بندیِ عمومی مقولات، مبتنی بر تعقلِ محض که پس‌آنگاه در پی ایجاد نسبت با واقعیت برمی‌آید. این تقدمِ تجرید بر تجربه یا اولویتِ ذهنیت بر عینیت به منظور نیل به موضعی بیرونی و استعلایی برای نگرش به جامعه یا جهان، تقدمی دوران‌ساز و تعیین‌کننده است که در سراسر دوران مدرن به صور مختلف در عرصه‌های فلسفه، سیاست، هنر، دین و علم جاری شده است. پرسش مقاله حاضر آن است که آیا نظریه مدرن با تقدم‌ورزیِ خود بر وجود، به ارزشی فی‌نفسه بدل نمی‌شود (نهفتگیِ ارزش نظریه در خود نظریه)؟ در مقاله حاضر، این فی‌نفسگی خطایی بزرگ و ضد دانایی تصویر می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introducation to the Critique of Modern Theory

چکیده [English]

There is a long rational tradition in the West. In this article, theory or theoretical thought tradition are not meant an intellectual attempt for explaining phenomean before their happening, rather they are meant theory in it’s a priori status, that is a general configuration of categories based on common sense which seeks a relationship with reality affer coming to being.;
The precedence of abstraction over experience or priority of subjectivity over objectivity to reach an external and transcendental position to observe the society or the world are a determining precedence manifested in various forms in philosophy, politics, art, religion and science throughout the modern times. This article tries to answer the question that whether modern theory or a critique of existence by the self have not become a value, per se. In this article, this attitude is considered a great mistake and something contrary to knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theoritical thought
  • Knowledge
  • modern social scienes
  • theoritization
  • abstract rationality
  • Common sense
  • world