چالش‌های تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران (با تأکید بر ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه)

نویسندگان

چکیده

این مقاله به آسیب‌شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می‌پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی‌ربط چیست؟» پاسخ می‌دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت‌های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست‌گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می‌باشد

کلیدواژه‌ها