تعیین میزان تأثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

جهانی‌شدن بر جوانب گوناگون زندگی تأثیر می‌گذارد. این تأثیر نه فقط بر اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی، بلکه بر فرهنگ‌ها و نظام‌های آموزشی و هویت مردمان نیز هست. برنامه‌ریزی ثمربخش و نوآوری در آموزش عالی زمان ما ‌نمی‌تواند بدون توجه دقیق و عمیق به تأثیرات جهانی‌شدن بر هویت ملی جوانان و دانشجویان صورت گیرد. به دلیل اهمیت مسئله و ناشناخته‌های که در این جریان قرار دارد، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر جهانی‌شدن بر هویت ملی دانشجویان بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بالغ بر 518 نفر می‌باشد. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب تعداد 184 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی شامل (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی برآورد گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین حاصله در خصوص مؤلفه‌های تعلق ملی، اتحاد و همبستگی ملی و ایثارگری و از خودگذشتگی برای وطن تقریباً برابر با سطح متوسط (3) بوده و در خصوص مؤلفه زبان فارسی، میانگین حاصله از سطح متوسط (3) بزرگ‌تر بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، جهانی‌شدن بر هویت ملی دانشجویان تأثیر داشته است. همچنین ‌نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه بر اساس جنسیت وجود ندارد، اما به لحاظ سابقه تدریس و رشته تحصیلی این تفاوت معنادار است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Impact of Globalization on National Identity of Isfahan University Students

چکیده [English]

Globalization affects all aspects of life. Its impact is not only visible on economy, politics and social relations, but also on various cultures, educational systems and identity of peoples. In our time, effective planning and innovation in higher education would not be possible without due attention to the impact of globalization on the national identity of the youth and university students. Due to the importance of this issue and its unknown angles, the present research aims to assess the impact of globalization on the national identity of students. The method used in this research is descriptive survey with the cohort encompassing all the faculty members of the Isfahan University in the academic year 2009-10, whose number stood at 518. Out of the cohort and using stratified random sampling, a total of 184 persons were chosen as the population. Analysis of information was carried out at two levels of descriptive statistics (including mean, standard deviation, and variance) and inferential statistics. Findings show that the mean for such components as national affiliation as well as national unity and solidarity, sacrifice, and self-sacrifice for the homeland stood at an average (3) while the mean for the Persian language has been higher than the average level (3). It can be concluded that from the viewpoint of faculty members of Isfahan University, globalization has affected national identity of the students. Findings also showed that there is no meaningful difference between the viewpoints of faculty members according to gender, but there is meaningful difference when it comes to teaching records and the course of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • university faculty members
  • National Identity