به روایت ادوارد سعید؛ دنیا، متن و منتقد

نویسنده

چکیده

سعید خود در این اثر، توضیح داده است که مقالات کتاب، به سه طریق به یکدیگر مربوط می‌شوند. نخست نگاه به دنیا مادی و دنیایی است؛ دوم: پس از این مرحله به مشکلات ویژه متون انتقادی معاصر پرداخته می‌شود. سوم: زمانی که فرهنگ می‌کوشد تا تفاهم یا سلطه داشته باشد و یا فرهنگ ضعیف‌تری را تسخیر کند، چه روی خواهد داد؟