نقدی بر مقاله «بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد» قصاص یکسان مرد و زن خلاف شرع است

نویسنده

چکیده

در این نوشتار به نفد نظر جناب آقای دکتر حسین مهرپور در موضوع تفاوت حکم قصاص زن و مرد، پرداخته می‌شود. وی در مقاله‌ای (که در صفحات پیشین آمده است)، به «بررسی اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد» پرداخت و با استدلال به ظاهر آیه‌ی: «وَ کَتَبنا عَلَیهِم فِیها أن النّفس بِالنّفسِ...» و ناتمام دانستن دلالت منطوقی و مفهومی دیگر آیات و با رد روایاتی که بیان کننده‌ی اختلاف هستند نتیجه گرفته است: مردان و زنان در برابر قتل دیگری یکسان قصاص می‌شوند، در این نوشتار به نقد این مطالب پرداخته شد و برای اثبات تفاوت استدلال گردید. امید است این جستار راحمل بر جسارت نکنند. که در گفتگوهای آکادمی باید بنا را بر «مهر» و «وثاقت» متقابل گذاشت