جهانی شدن اقتصاد هزینه‌ها و فایده‌ها

نویسنده

چکیده

جهانی شدن یکی از وجوه قدرتمند نظم جدید جهانی و بازگوکننده یکی از قوی‌ترین نیروهای مؤثر در تعیین مسیر آینده سیاره زمین می‌باشد. این پدیده دارای وجوه متعددی است که شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ... می‌باشند. آنچه دراین مقاله مدنظر ماست، مفهوم جهانی شدن به آن شکلی است که در اقتصاد جهانی به کار رفته است. این مفهوم از جمله مفاهیمی است که نزد افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی دارد و به دلیل همین تعدد برداشت‌ها، واکنش‌های مختلفی نیز به آن صورت می‌گیرد به طوری که برخی آن را تهدیدی جدی برای سیستم اقتصاد جهانی تلقی کرده و برخی نیز آن را پیش‌برنده اقتصاد جهانی می‌دانند. ; از نگارش این مقاله سه هدف دنبال می‌شود: اول تعریف مفهوم «جهانی شدن» آن‌گونه که در اقتصاد جهانی به کار رفته است. دوم برآورد همزمان منافع و مضار ناشی از جهانی شدن و سوم بررسی این موضوع که چگونه هزینه‌ها و خطرات ناشی از جهانی شدن را می‌توان تبدیل به همکاری وسیع‌تر بین‌المللی و توسعه نهادهای جدید جهانی نمود;