محاسبه فقر نابرابری در ایران براساس فقر مادی

نویسنده

چکیده

موضوع فقر و اینکه به کدام بخش از جامعه و برپایه چه اطلاعاتی می‌بایست کمک بیشتری شود، مورد توجه روزافزون سیاستگذاران مسائل اجتماعی-اقتصادی می‌باشد. هرچند که این موضوع ساده به‌نظر می‌رسد ولی به‌طور کلی موضوع فقر هم از دیدگاه نظری و هم روش‌های اجرایی جهت شناخت و اندازه‌گیری، مسئله‌ای پیچیده می‌باشد. ضمناً اطلاعات و آمار در دسترس معمولاً واقعیت‌های موجود را جهت اندازه‌گیری دقیق فقر کاملاً منعکس نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها