عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری

نویسنده

چکیده

در پروژه هابرماس کنش ارتباطی جایگاهی والا دارد، از این رو بخشی از نوشتار به معرفی مختصات این مفهوم جغرافیا فکر هابرماس اختصاص دارد . معرفی کاستی های نظریات هابرماس و انتقادات دیگر نویسندگان و صاحب نظران در پایان این مقاله است.

کلیدواژه‌ها