جستارهایی در نظریه معنویت

نویسنده

چکیده

این مقاله درصدد است خاستگاه و جایگاه معنویت ضمن برشمردن مولفه های اصلی نظریه معنویت درصدد است که معنویت از کجا آمده، چرا آمده و به عنوان یک مولفه فردی اجتماعی چه نسبتی با هویت های تثبیت شده فکری و نمادهای قوام یافته اجتماعی چون عقلانیت، دین و اخلاق برقرار کند. نویسنده آزمون ها و انتقادهای فراروی نظریه معنویت را مورد بازکاوی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها