فناوری نوین سلسله مغفوله در ترافیک تهران

نویسنده

چکیده

این مقاله به نقش فناوریهای جدید در کاهش مصرف سوخت و دیگر مشکلات ترافیکی تهران اشاره دارد. این بررسی نشان می دهد چنانچه مواردی چون کاربرد اطلاعات در صنعت حمل و نقل ارتقای کیفیت خودرو و اقتصادی کردن استفاده از خودروهای فرسوده جدی گرفته شود مصرف انرژی و میزان آلودگی و ترافیک به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. در این زمینه آمارهایی از وضعیت تهران و نیز تجربیات آمریکا و آلمان آمده است.

کلیدواژه‌ها