استراتژی اقتصادی برمحور سرمایه های اجتماعی

نویسنده

چکیده

اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر جین جکوب با عنوان مبرک و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا به سال ١٩٦١ به کار رفته است،که وی توضیح داده بود شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد و در مورد حفظ نظافت، کاهش جرم و جنایت خیابانی در دیگر تصمیمات کیفیت زندگی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. ; پیر بوریو از متقدمان طرح موضوع سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی مانند گونه های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل ناپذیر است.;

کلیدواژه‌ها