نهضت خدمت‌رسانی از شعار تا کردار

نویسنده

چکیده

در قرون گذشتهْ حفظ امنیت جامعه ْ حراست از کشور در برابر تجاوز بیگانگان، ایجاد راههای ارتباطیْ امنیت تجارت و تامین نیازهای اولیه جامعه وظایف اصلی حکومت ها به شمار می آمد. از دورانی که مفهوم دولت ملت به وجود آمد وظیفه دولت در زمینه خدمت‌رسانیْ دامنه گسترده‌تری یافت. در زمینه خدمت رسانی حاکمیت وظیفه دارد از ایجاد شغل و امنیت فردی واجتماعی تا برخورد با تهدیدهایی که کرامت، هویت دینی و ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد، برنامه داشته باشد.; مشروطیت ثانویه یک نظام به خدمت‌رسانی و رضایت‌مندی مردم وابسته است.;

کلیدواژه‌ها