جریان‌شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز

نویسنده

چکیده

پوشیده نیست که در مقام داوری و ترجیح میان بسته‌های سیاستی مختلف و همچنین در مقام شناخت فضا و زمینه اقتصادی یک جامعه، طبقه‌بندی و طیف‌شناسی اندیشه‌های اقتصادی و اندیشمندان جامعه از جایگاه مهمی برخوردار است. به‌علاوه می‌توان از این طبقه‌بندی در جهت ارزش‌گذاری سطح فکری-فرهنگی نخبگان (به‌ عنوان یک شاخص توسعه) و همچنین یافتن مبنای بهینه یا ترکیبی در حوزه‌ی مسائل اقتصادی بهره جست. با وجود این ضرورت‌ها، در دو دهه اخیر هیچ اثر جامع و مدونی برای ارائه طیف‌شناسی اندیشه‌های اقتصادی در ایران در دسترس نیست. تنها در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، چند کتاب انگشت‌شمار در بخشی از مطالب خود به طبقه‌بندی دیدگاه‌های اقتصادی جناح‌های موجود پرداخته‌اند که آن هم بسیار نارسا و سطحی است.

کلیدواژه‌ها