منطقی‌سازی مصرف سوخت؛ نهادینگی و پایانی

نویسنده

چکیده

امروزه در فرهنگ واژگان عمومی، واژه‌ی «نهادینه‌سازی»، در معنای بسترسازی یا جاری‌سازی و واژه بهینه‌سازی بعضاً به جای صرفه‌جویی و کاهش مصرف استفاده می‌شود. با عنایت به اینکه این نوشتار، در ارتباط مستقیم با مفهوم این دو واژه است، ختصر اشاره‌ای به تعریف مفهومی از این دو واژه می‌شود.

کلیدواژه‌ها