یک مطالعه تطبیقی؛ هم‌کاویِ نقش مذهب در انقلاب ایران و جنبش‌های آمریکای لاتین

نویسنده

چکیده

ایران و کشورهای آمریکای لاتین از جهاتی به یکدیگر شبیه هستند؛ در این رابطه می‌توان به نقش قابل توجه استعمار و استبداد در تاریخ سیاسی، ساختار اقتصاد تک محصولی، اهمیت الگوهای توسعه و جایگاه ویژه نویسندگان و روشنفکران در جامعه اشاره نمود. اما یکی از تشابهات اساسی ایران و کشورهای جنوب «ریوگرانده» تأثیر فراوان مذهب در بافت اجتماعی و نفوذ قابل توجه روحانیون در توده‌ها می‌باشد. به‌طوری که بررسی تحولات سیاسی و حرکت‌های اجتماعی در جوامع مزبور بدون در نظر گرفتن نقش دستگاه مذهبی نمی‌تواند کامل باشد