سازنده‌گرایی در سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

مکتب سازنده‌گرایی، یک تئوری محسوب نمی‌شود، بلکه پاسخی است به مناظرات موجود در مکاتب و تئوری‌های روابط بین‌الملل که در حقیقت با زیر سؤال بردن برخی مبانی فکری و ضعف‌های تحلیلی مکاتب مزبور از جمله رئالیسم و ایده‌آلیسم، در صدد است از منظر و نگاهی نو به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بپردازد.;

کلیدواژه‌ها