مبارزه با تروریسم در شعار، ترویج آن در عمل؛ برخورد دوگانه در اوج ریاکاری

چکیده

ویلیام چمبلیس، رئیس انجمن جرم‌شناسی آمریکا، در سخنرانی آغاز کار خود ضمن طرح مسئله «جرایم سازمان یافته دولتی» این جرایم را چنین تعریف کرده است: «اعمالی که مأموران و مقامات دولتی یا حکومتی ضمن اجرای وظایف خود در مقام نماینده دولت مرتکب می‌شوند». به زعم چمبلیس سیاست دولت‌ها غالباً برای به کرسی نشاندن اهداف سیاست خارجی خود به قاچاق اسلحه و مواد مخدّر، تبانی برای قتل و آدمکشی، اقدامات تروریستی و دیگر جرایم مبادرت می‌ورزند.;

کلیدواژه‌ها