تروریسم در روابط بین‌الملل؛ چالش‌ها و امیدها

نویسنده

چکیده

وقوع عملیات تروریستی بعد از جنگ دوم جهانی توجه دولت‌ها، مردم و محققین را به این پدیده جلب کرده است. به خصوص شرایط خاصی که پس از جنگ به وجود آمد از جمله ضعف قدرت‌های استعماری و استقلال‌طلبی مستعمرات، باعث شد انگیزه‌های روشنی برای اقدامات تروریستی شکل‌گیرد. بسیاری از ملت‌ها و ملیت‌ها از شرایط حاکم پس از جنگ ناراضی بودند و همین، محیط مناسبی برای ارتکاب خشونت فراهم می‌آورد. ضعف حکومت‌های جدید و بن‌بست موجود میان ابرقدرت‌ها، تروریسم را به سلاحی برُنده تبدیل می‌ساخت.

کلیدواژه‌ها