جلوه‌های سیاسی جهانی شدن ونسبت آن با مبانی استراتژیک سیاست خارجی

نویسنده

چکیده

جهانی شدن به طور عام به عنوان یک فرآیند دموکراتیک بشر-محور از طریق بهره‌گیری از دانایی اطلاعاتی-تکنولوژیک انسان و در جهت بهره‌مندی اقتصادی رفاهی او، گاه با جهان‌گرایی به عنوان یک پروژه و ایدئولوژی تحمیل ارزش‌های غربی یکی گرفته می‌شود. به رغم ارتباط تنگاتنگ بین دو مفهوم، به‌نظر می‌رسد که روند جهانی شدن امری غیر خودآگاهانه و در نتیجه ارتقای سطح دسترسی واحدهای سیاسی در زمینه‌های فوق است و پروژه‌ی جهان‌گرایی طرحی سیاسی جهت بهره‌گیری از این توانمندی است.

کلیدواژه‌ها